ta.jpeg
PHAN GIA PHƯỚC
Quản lý

Giới thiệu

- Kỹ sư Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
- Thạc sỹ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
- Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2
Các môn giảng dạy:
+ Thiết kế Web.
+ Công nghệ phần mềm.
+ Kiểm thử phần mềm.
+ Quản lý dự án CNTT
+ Khởi nghiệp sáng tạo.
+ Tin học văn phòng cho người đi làm