THẤU HIỂU TÂM LÝ KHÁCH HÀNG

Trong hoạt động bán hàng, kinh doanh, bạn có thể gặp đa dạng các khách hàng với các tính cách khác nhau, tâm lý khác nhau. Vì vậy, bạn cần linh hoạt để giải quyết bài toán phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng khách hàng.

CÁC MỨC ĐỘ KIỂM THỬ (TEST LEVELS)

Khi kiểm thử hệ thống, môi trường để kiểm thử phải được thiết lập càng giống như môi trường thực tế càng tốt để tối thiểu hóa những rủi ro và giả lập số lượng người dùng giống với thực tế để mang lại một hệ thống phần mềm tốt nhất cho khách hàng.